CoorsTek

Home

Contact

Tiếng Việt

Thông tin & Hồ sơ Cá nhân

 

Điều hướng học tập: Băng hình (YouTube)*

Hoàn thành Chương trình Đào tạo

 

Duyệt Learning

 

Bỏ Ghi danh

 

Học tập

 

Nhân tài

  • Cập Nhật Hồ Sơ Nhân Tài: Từ Nhiệm Vụ Trong Hộp Thư Đến: PDF | Video
  • Bắt Đầu Kế Hoạch Phát Triển: PDF

 

*CÁCH DỊCH VỚI YOUTUBE:

Nhấp vào biểu tượng Settings (Cài đặt) (). Nhấp vào “Subtitles/CC” (Phụ đề/CC), sau đó nhấp vào “Auto-translate” (Dịch tự động) để lựa chọn ngôn ngữ yêu cầu