CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

CÁCH LÀM VIỆC MỚI TẠI COORSTEK

Čeština • Deutsch • English • Español • 日本語 • 한국어 • Nederlands • Svenska • Tiếng Việt

Tài nguyênTrung tâm Thông tin • Cập nhật đồng giám đốc điều hành • Sàng lọc nhân viên • Employee Permission Letter • CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP • Tài liệu hướng dẫn và giao thức Sử Dụng Khẩu Trang •  Quy trình Kiểm tra thân nhiệt - Hoa Kỳ •  Ảnh hưởng kinh tế •  Cập nhật video • Cách thức làm việc • Hướng dẫn găng tay •  Thư của bác sĩ Jenna Singleton

 

1. Vui lòng xem li Chính sách Đi li mi đưc cp nht.

 

2. Các cuc hp gia CoorsTek và khách viếng thăm:

 

a.Tránh gp gtrc tiếp vi các khách hàng, nhà cung cp và khách bên ngoài không quan trng bng cách sdng Skype, MS Team hoc hi nghtxa

i. Tt ckhách viếng thăm đu phi hoàn thành Bng hi dành cho khách viếng thăm và phi tuân theo giao thc khám sàng lc

ii. Khách viếng thăm: bt kai không phi là nhân viên ca CoorsTek

iii. Bao gm các nhà thu có huy hiu đưc đi vào

iv. Tuân theo bin pháp thc hành cách li xã hi cho các cuc hp và gii hn sngưi tham dtrong mi phòng hi ngh

 

3. Các cuc hp nhân viên ni bca CoorsTek:

a. Cân nhc sdng Skype, Teams, hi nghtxa hoc các la chn thay thếkhác

b. Chúng tôi khuyến cáo làm theo giao thc cách li xã hi sau đây cho các cuc hp

c. Sdng thông tin liên lc theo tng đchia sthông tin quan trng

d. Các cuc hp trong khu vc mtrong nhà máy (so vi phòng hi ngh)

i.Xem xét xem sng ngưi phù hp là bao nhiêu trong khu vc, khi cân nhc vthc hành cách li xã hi và tchc nhiu cuc hp vi các nhóm nhhơn

e. Phòng hi ngh

i.Quy tc cuc hp: Gii hn sng ngưi dùng trong không gian hi nghhoc phòng hi nghđđm bo thc hành cách li xã hi

ii.Sng nhân viên đưc phép (có bin báo) đưc cho phép da trên không gian có sn

 

4.  Tránh các skin không cn thiết hoc không khn cp, các ba tic, ba ti, v.v.., trkhi bn có thduy trì cách li xã hi.

 

5. Thc hành cách li xã hi trong tt ccác khu vc hút thuc.

 

6. Thc hành cách li xã hi -lãnh đo chc năng ca nhà máy và đa phương struyn đt các hưng dn cthcho khu vc ca bn, bao gm cchcho các trưng hp cth.

 

7. Thiết bbo vcá nhân (PPE) và các vt dng phòng nga như khu trang, găng tay, cht ty ra, nưc ra tay, nhit kế, giy vsinh đưc cung cp đcho phép bn thc hin công vic ca mình mt cách an toàn. Xin đng dùng nhng vt dng này đsdng cho mc đích cá nhân nhà.a.Vic sdng khu trang phi tuân theo Hưng dn EHS cho Khu trang dùng mt ln.

 

8. Tt cnhân viên phi kim tra nhit đtrưc khi đến làm vic nếu cm thy m. Nhân viên có thđưc khám sàng lc ti ch. Nhân viên có nhit đhơn 100,4°F/38°C nên nhà. Tham kho giao thc khám sàng lc đbiết thêm thông tin.

 

9. Hãy thc hin các bin pháp phòng nga nhim trùng cn thiết, bao gm ra tay thưng xuyên, không ho vào tay và làm theo hưng dn ca cơ quan y tế.

 

10. Thông báo cho công ty ngay lp tc nếu nhân viên hoc ngưi có tiếp xúc gn vi nhân viên bnhim COVID-19 và tham kho giao thc khám sàng lc đbiết thêm thông tin.

 

11. Các câu hỏi liên quan đến phản ứng của CoorsTek đối với việcnhiễm COVID-19 sẽđược giải quyết trong phần Giao thức sàng lọc và phản ứng với nhân viên.

 

12. Nếu có nhiều nhân viên được chẩn đoán mắc COVID-19 cùng một lúc, tòa nhà có thểbịđóng cửa trong khoảng thời gian từhai đến ba ngày, phải báo cáo cho chính phủvà sẽđược khửtrùng.

 

a. Vui lòng tham khảo các yêu cầu của chính quyền địa phương trong trường hợp các yêu cầu đó nghiêm ngặt hơn hướng dẫn này

b. Nếu nơi làm việc đóng cửa, nhân viên sẽđược thông báo.

c. ChỉELT hoặc cơ quan chính phủmới có thểđưa ra quyết định đóng cửa nhà máy

 

13. Phòng làm việc đặc biệt:

a. Phòng liên quan đến hoàn cảnh công việc đặc biệt sẽđược xem xét bởi người quản lý hoặc HRBP của bạn.

 

Đây không phải là hành động làm cho công việc của bạn khó khăn hơn mà chỉlà hành động giúp cho bạn được an toàn trong công việc. Xin mời các bạn chia sẻphản hồi tới co-CEOs@CoorsTek.com.

CONNECT WITH COORSTEK

Compare 0 materials

You can compare up to 5 materials